Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Mexico : Konsulipalvelut : Muut konsulipalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Mexico

Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec
11000 México D.F., México
Puh. +52-55-5540 6036, S-posti: sanomat.mex@formin.fi
Español | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut konsulipalvelut

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1 §:n määrittelemä kansalaisuusvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta.

Ulkomailla asuvat asevelvollisuusikäiset Suomen kansalaiset ovat yhtälailla asevelvollisia kuin Suomessa asuvat. Asevelvollisuuslaki antaa kuitenkin kaksoiskansalaisille mahdollisuuden anoa vapautusta asemiespalveluksesta sillä perusteella, että henkilön pysyvä koti tai asunto on ulkomailla. Jos asevelvollisuus on suoritettu jossakin toisessa maassa, voi myös anoa vapautusta.

Mexicon suurlähetystön toimialueella asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan sotilaslääniinsä tai Suomen suurlähetystöön Meksikossa. Asevelvollisuusasioista kannattaa huolehtia ajoissa.

Lisätietoa asevelvollisuusasioista löytyy puolustusvoimien kotisivuilta.

Kaksoiskansalaisuusasioissa ota yhteyttä:
Pääesikunta Asevelvollisuusosasto
PL 919
00131 Helsinki
Puh. +358 9 1812 239

Väestötietoilmoitukset

Suomalaisen tulee pitää väestötiedot ajanmukaisina myös ulkomailla asuessaan. Väestötietojen ylläpito on suositeltavaa suomalaisen omien oikeuksien toteuttamisen kannalta. Kotikuntalaissa säädetään väestötietojen päivitysvelvoitteeesta.

Myös ulkomailla oleskelevien osalta tulee väestötietojärjestelmään Suomen kansalaisesta merkittävät tiedot pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta.

Suomen suurlähetystö Meksikossa vastaanottaa ja välittävää toimialueellaan asuvien Suomen kansalaisten väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot.

Ilmoitustiedot laaditaan maistraatin lomakkeille muun muassa

  • syntymisestä,
  • avioliitosta,
  • parisuhteen rekisteröinnistä,
  • ulkomaan kansalaisuuden saamisesta,
  • kuolemantapauksista ja
  • osoiteenmuutoksista.

Ositteenmuutoslomakkeen voi täyttää postin verkkosivuilla. Lomake välittyy maistraattiin suojattuja yhteyksiä pitkin.

Jäämistöasiat

Suurlähetystö ilmoittaa ulkoministeriölle sellaisesta tietoonsa tulleesta jäämistöasiasta, jossa perillisiä oletettavasti asuu Suomessa. Ministeriö välittää tiedon jäämistön olemassaolosta kyseisille perillisille tai muulle asianosaiselle, joiden henkilöllisyys ja olinpaikka ovat kohtuudella selvitettävissä.

Jos Suomessa asuvalla henkilöllä on ilmeisesti perintöoikeus ulkomailla olevaan jäämistöön, ministeriö voi pyynnöstä suurlähetystön välityksellä selvittää, kenen hoidossa jäämistö on. Ministeriö avustaa tarvittaessa perillisiä myös pesänhoitajan saamisessa.

Perilliset voivat hoitaa jäämistöasian itse olemalla suoraan yhteydessä pesänhoitajaan ja toimittaa tälle tarvittavat perintöoikeuden osoittavat asiakirjat käännöksin. Suomessa perillisten sukulaisuussuhde jäämistönjättäjään ilmenee seurakunnista ja väestörekisteristä saatavista virkatodistuksista. Vanhemmat ja sisarukset osoittava perustodistus on tilattavissa vainajan syntymäseurakunnas

Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen tai vastaavia henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja ulkomailta. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi. Virkatodistuksia ja muita asiakirjoja tai osoitetietoja tarvitaan yleensä Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten.

Meksikossa sekä muissa suurlähetystön toimialueen maissa ei pääsääntöisesti ole olemassa keskitettyä väestötietojärjestelmää, joten asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen on lähes mahdotonta, eikä tiedusteluihin usein saada lainkaan vastausta.

Lue lisää: Asiakirjojen hankkiminen

Toimeksiannon tekeminen ja maksu

Toimeksiantoa pyydetään toimeksiantolomakkeella, joka lähetetään skannattuina liitteineen joka sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.um@formin.fi tai postitse osoitteeseen Ulkoasiainministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto.

Ulkoasiainministeriö perii toimitusmaksuna 100 euroa asiakirjalta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei tietoja onnistuta saamaan tai jos toimeksianto myöhemmin peruutetaan. Jos paikallisviranomaiset perivät edustustolta todistuksesta maksuja, veloitetaan kulut asiakirjan tilaajalta.

Ulkomailla oleskelevia koskeva selvitys

Suomen suurlähetystö Meksikossa voi selvittää huoltajan tai lähiomaisen pyynnöstä kadonneeksi epäillyn olosuhteita ja olinpaikkaan. Jos etsittyyn saadaan yhteys, tiedot voidaan välittää kyselijälle vain jos etsitty antaa siihen suostumuksensa. Jos henkilön katoamiseen epäillään liittyvän rikosta tai muuta epätavallista, tulee omaisten tehdä katoamisilmoitus Suomessa paikalliselle poliisille, josta virallinen pyyntö välitetään ulkoministeriön kautta lähetystölle.

Lapsen olosuhteita koskevien tiedustelujen osalta selvitystä pyytävän (huoltaja/sosiaaliviranomainen) tulee kääntyä ensin ulkoministeriön puoleen, jonka jälkeen ministeriö pyytää edustustolta toimenpiteitä.

Asiakirjojen välittäminen

Suurlähetystö voi kirjallisesta hakemuksesta hankkia henkilöä koskevan asiakirjan tai osoitetietoja, jos tämä on tarpeellista hakemuksen tehneen henkilön tai yhteisön etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Yleensä tällaiset toimeksiannot kuitenkin hoidetaan ulkoasianministeriön kautta.

Pankki- ja luottokortit

Edustustot eivät vastaanota pankeilta yksityisten henkilöiden pankkikortteja tai -tunnuksia tai välitä niitä eteenpäin.

Jos olet saanut pankiltasi asiakirjan ja on tarpeellista todistaa, että olet sen henkilökohtaisesti allekirjoittanut, edustusto voi kirjoittaa notaarintodistuksen allekirjoituksen oikeellisuudesta.

Edustustoon on tultava henkilökohtaisesti paikan päälle. Sinun tulee voida vakuuttavalla tavalla todistaa henkilöllisyytesi. Voit joko kirjoittaa nimesi paikan päällä tai myöntää allekirjoituksen henkilökohtaisesti omaksesi. Notaarintoimituksesta peritään maksu. Palvelumaksuista kerrotaan tarkemmin edustuston omilla verkkosivuilla.

Notaarintodistuksen saatuasi sinun tulee toimittaa todistus ja siihen liitetty asiakirja itse pankille. Pankki voi tämän jälkeen toimittaa pankkikortin ja -tunnukset antamaasi osoitteeseen, esimerkiksi paikalliseen hotelliin.

Ennakkoäänestys ulkomailla

Suomessa järjestettävien vaalien (presidentinvaalit, eduskuntavaalit, kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit) ennakkoäänestysjärjestelyistä Meksikossa vastaa suurlähetystö. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla asetuksella säädetyissä Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa. Suomalaisessa laivassa sen ollessa ulkomailla saa äänestää ennakolta sen henkilökuntaan kuuluva äänioikeutettu.

Presidentin vaalissa, eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänestysoikeus on kaikilla Suomen kansalaisilla. Kunnallisvaalissa äänestysoikeus on kyseisessä kunnassa kirjoilla olevilla.

Oikeusministeriöllä, joka toimii Suomessa ylimpänä vaaliviranomaisena, on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta. Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön vaalisivuilta.

Lemmikkieläinten ja elintarvikkeiden maahantuonti

Ajankohtaiset ohjeet ja säännökset lemmikkieläinten tuontiin Meksikosta Suomeen löytyvät Elintarviketurvallisuusviraston sivuilta. Eviran sivuilta löytyvät myös säännökset elintarvikkeiden tuonnista Suomeen.

© Suomen suurlähetystö, Meksiko | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot